MENU

Sotaville

Về chúng tôi

Sotaville là một công ty khoa học chuyên giải quyết các vấn đề đầy thách thức, đồng thời tạo ra giá trị có thể đo lường và có ý nghĩa cho khách hàng, nhân viên và cổ đông của mình. Chúng tôi tiếp nhận chuyển giao và triển khai khoa học và kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào thị trường Việt Nam và khu vực ASEAN.

Danh mục sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn thay đổi của các ngành công nghiệp đa dạng.

Ứng dụng

Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm được ứng dụng vào các ngành công nghiệp khách nhau.

Sản phẩm chính

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn thay đổi của các ngành công nghiệp đa dạng.

Bảo hộ lao động

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn ...
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi:

Giải pháp và thiết bị tự động hóa

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn ...
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi:

Trang thiết bị an toàn & bộ ứng phó khẩn cấp

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn ...
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi:

Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn ...
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi:

Vật liệu công nghiệp

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn ...
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi:

Vật liệu mài

Sản phẩm, vật liệu và dịch vụ đa dạng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường luôn ...
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi:

Nhà phân phối chính hãng

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA SOTAVILLE