MENU

Seminar – Hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ lao động

Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 , Sotaville đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các bạn công nhân viên tại nhà máy Samsung Electronic Việt Nam .

Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 , Sotaville đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các bạn công nhân viên tại nhà máy Samsung Electronic Việt Nam .

Seminar – Hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ lao động

Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 , Sotaville đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các bạn công nhân viên tại nhà máy Samsung Electronic Việt Nam .

Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 , Sotaville đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các bạn công nhân viên tại nhà máy Samsung Electronic Việt Nam .